Request Your Content


Space Squad: Space Sheriff Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger

Yuma Ishigaki

Geki Jumonji / Space Sheriff Gavan Type-G

Ryuji Sainei

Banban "Ban" Akaza / Deka Red

Tsuyoshi Hayashi

Houji "Hoji" Tomasu / Deka Blue

Yousuke Itou

Senichi "Sen-chan" Enari / Deka Green

Ayumi Kinoshita

Marika "Jasmine" Hiwatari / Deka Yellow

Mika Kikuchi

Koume "Umeko" Kodou / Deka Pink

Tomokazu Yoshida

Tekkan "Tetsu" Aira / Deka Break

Kenji Ohba

Retsu Ichijôji / Space Sheriff Gavan

Suzuka Morita

Shelly

Hiromi Sakimoto

Lars

Tomokazu Seki

Priest / Berg Seijin Cronen (voice)

Mikie Hara

Benikiba

Hiroshi Kamiya

Narrator (voice)

Tetsu Inada

Doggie Kruger / DekaMaster (voice) / Weddi

Jun'ichi Haruta

Mad Galan (voice)

Koichi Sakamoto

Directing

Naruhisa Arakawa

Writing

Short Details

Space Sheriff Gavan vs Tokusou Sentai Dekaranger features the return of Yuma Ishigaki from 2012’s Space Sheriff Gavan: The Movie and the 2015 Space Sheriff Next Generation films. The first installment will join the two police themed heroes as they face a massive space crime org. . .

Related Movies

Recently Viewed Movies